Aktualności

ikona kalendarza 10/03/2020

Informujemy iż sobotnie spotkanie z dnia 21.03.2020 zostało odwołane z powodu zamknięcia przedszkola na okres 14 dni.

ikona kalendarza 26/02/2020

Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu samodzielnie dowolnego zwierzęcia jedynie z figur geometrycznych. Mile widziane zwierzęta niezwykłe – istniejące tylko w dziecięcej wyobraźni. Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną w formie płaskiej, format: max. A3.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

ikona kalendarza 26/02/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 (dzieci z roczników 2017 – 2014) do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

Klauzula informacyjna
Podstawa prawna:

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 149; 150; 155 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.).
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 18 w Gdyni
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Luiza Bukowska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: edu.iod@gdynia.pl korespondencyjnie na adres Urząd Miasta Gdyni. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3. Celem zbierania danych jest
a) rekrutacja dzieci do przedszkola
b) wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka, art. 6 ust. 1 lit. c); art. 9 ust. 2 lit. a).
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola
i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom przedszkola,
b) podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
c) szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
d) Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
9. W przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
10. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
a) sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
11. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
12. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
13. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 - 193 Warszawa ul. Stawki 2.

ikona kalendarza 03/02/2020

Pani Katarzyna Malczewska zajęła II miejsce w plebiscycie "Przedszkole na medal 2019" serdecznie gratulujemy 

 

ikona kalendarza 03/02/2020

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci starszych ( z gr. III, IV i V ) do naszego przedszkola na spotkanie z Paniami:

psycholog: Jadwigą Bogusławską, i pedagog Joanną Pankanin z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej nr 3 w dniu 27 lutego o godz. 16.00. 

Tematem spotkania będą m in.  prawidłowości rozwojowe dzieci 6-7 letnich, problemy, z jakimi mogą spotkać się dzieci w kl. „0” i  w kl. I szkoły podstawowej oraz  sposoby radzenia sobie z tymi problemami.

ikona kalendarza 31/01/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku. Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ruszy 6 maja, natomiast do klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych 25 marca 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do gdyńskich placówek oświatowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp.

Rodzaj czynności

Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

2 marca 2020 r.
o godz. 12:00
 

X

       
 X
 

 

 maja 2020 r.o godz. 12:00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.
od godz. 12:00
do 16 marca 2020 r.
do godz. 16:00

od 18 maja 2020 r.
od godz. 12:00
do 22 maja 2020 r.
do godz. 16:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marca 2020 r.
o godz. 15:00

28 maja 2020 r.
o godz. 15:00

4

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat zostal zakwalifikowany

do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00

do 2 czerwca 2020 r. do godz. 17:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15:00

5 czerwca 2020 r.
o godz. 15:00

6

Opublikowanie w systemie rekturacyjnym wykazku wolnych miejsc

X

31 sierpnia 2020 r.
o godz. 15:00

2. Kryteria określone przez organ prowadzący (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. (kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej);
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 8 pkt. (kryterium dotyczy tylko przedszkoli);
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 2 pkt.            
 
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są:
      
Ad. 1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
Ad. 3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenieo kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
Ad. 5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
Ad. 6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem

ikona kalendarza 22/12/2019

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 

życzą 

Dyrekcja oraz Pracownicy 

Przedszkola nr 18

w Gdyni

ikona kalendarza 08/11/2019

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Polskie abecadło"

 

1. ORGANIZATOR:

           Przedszkole nr 18 w Gdyni

2. CELE KONKURSU

      Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o Polsce
 • zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci
 • promowanie uzdolnień artystycznych dzieci
 • poznawanie przez dzieci różnorodnych form i technik plastycznych

3.   UCZESTNICY

    Konkurs kierowany jest do dzieci i ich rodziców

4.  PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – praca inspirowana Polską - prezentująca hasło na dowolna literę alfabetu np –„B, jak Bałtyk”,  „G, jak góry”, „G, jak Gdynia”,   W, jak Warszawa,
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 (297 - 210 mm)  lub  A3 (297 x 420 mm)
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane
 • praca powinna być wykonana wspólnie przez rodzica i dziecko
 • praca plastyczna powinna być podpisana.

5.  CZAS TRWANIA  KONKURSU

Prace konkursowe należy składać w przedszkolu do dnia 22 listopada   2019 r.

6.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa
 • podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • kreatywność w ujęciu tematu,
  • walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania
 • komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy,
 • ogłoszenie wyników nastąpi: 27.11.2019 r.
ikona kalendarza 18/09/2019

W nawiązaniu do ustaleń z zebrania ogólnego w dniu 10.09.2019 r. przekazujemy informacje od wybranego przez Państwa ubezpieczyciela – firmy AVIVA.

Zainteresowanych rodziców prosimy o możliwie szybkie wypełnienie formularzy, gdyż ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2019 r.

link do formularza elektronicznego:

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

 

W celu zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka należy

Zawarcie ubezpieczenia grupowego:

1.Klikamy w poniższy link (szczegóły oferty).

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

2. Wybieramy atrakcyjny pakiet.

3. Uzupełniamy dane rodzica i dziecka (tu znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia).
4. Opłacamy składkę (na moja aviva).
5. Pobieramy certyfikat ubezpieczenia.

W razie pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku
agent aviva nr, 314148
Maciej Angielczyk

Tel. 607769976

 

 

Strony