Najczęściej zadawane pytania wraz z naszymi odpowiedziami

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom i rozwjać wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem naszego przedszkola, publikujemy poniżej najczęściej pojawiajace się pytania wraz z naszymi odpowiedziami.

W jakich godzinach można przyprowadzać pociechy do przedszkola?

Przedszkole, w normalnym okresie, funkcjonuje w godzinach od 6.00 do 17.00. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach zadeklarowanych przez nich w umowie podpisanej z przedszkolem.

W przypadku zmiany godzin pracy przedszkola, na przykład w okresie Świątecznym, poinformujemy o tym Państwa na tablicy ogłoszeń wewnątrz naszej placówki.

Czy do przedszkola może zostać przyjęte dziecko 2,5 letnie?

Tak, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci najmłodszych, pierwszeństwo mają dzieci trzyletnie. Jest to  zgodnie z art. 14 ust.1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w którym jest mowa, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Jakie są kryteria rekrutacji do przedszkola?

Przy rekrutacji do przedszkoli placówki są zobowiązane kierować się tzw. kryteriami ustawowymi, w myśl których w pierwszej kolejności do przedszkola są przyjmowane dzieci:

  • z rodzin wielodzietnych (t.j.  posiadających co najmniej troje dzieci),
  • dzieci niepełnosprawne
  • dzieci, których  jeden z rodziców jest niepełnosprawny
  • dzieci, których oboje rodziców są niepełnosprawni
  • posiadające  niepełnosprawne rodzeństwo,
  • dzieci samotne wychowanie przez jednego z rodziców,
  • dzieci objęte pieczą zastępczą.

Oprócz kryteriów ustawowych obowiązują też  tzw kryteria samorządowe,  ustalane corocznie przez Miasto Gdynia.

Jak liczne są grupy przedszkolne?

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 dzieci.

Czy przedszkole dysponuje parkingiem samochodowym?

Przy przedszkolu znajduje się niewielki parking samochodowy mogący pomieścić kilka aut osobowych. Dodatkowe miejsca parkingowe, w razie konieczności dłuższego postoju, można znaleźć w okolicznych uliczkach (Robotnicza, Stolarska) lub na ulicy głównej (Józefa Unruga) przy stacji paliw i supermarketach.

Kto może odbierać dziecko z przedszkola?

Dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców oraz osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

Czy można zastrzec sobie, by jeden z rodziców nie odbierał dziecka z przedszkola?

Życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe.

Jakie są zasady postępowania w razie stwierdzenia u dziecka symptomów choroby?

W trosce o zdrowie pozostałych dzieci uczęszczających do przedszkola nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami wskazującymi na infekcję, takimi jak uporczywy katar, kaszel lub stan podgorączkowy. Jeżeli symptomy choroby pojawią się w ciągu dnia, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zapewnia dziecku bezpieczne miejsce oraz opiekę innego pracownika przedszkola oraz telefonicznie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami decyzję o wezwaniu pomocy lekarskiej podejmuje dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel opiekujący się daną grupą.