Marzec 2021

Informacja o opiece nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówki od 27.03.2021 do 09.04.2021

W czasie zamknięcia placówki od 29.09.2021 do 09.04.2021 spowodowanego ogłoszeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 25.03.2021, informuję,że przedszkole zapewnia opiekę dziecku, którego jeden z rodziców pracuje przy zwalczaniu COVID-19.  

Druk do wypełnienia jest do odbioru w przedszkolu.   

Data wydarzenia: 
26/03/2021

Informacja dla Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o dostarczenie wydrukowanych kart zgłoszeń dziecka wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w zaklejonej kopercie i przekazanie jej do przedszkola. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów skontaktuje się telefonicznie z Państwem. 

Data wydarzenia: 
05/03/2021

Rekrutacja 2021/2022- klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 18 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 35

 e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Data wydarzenia: 
02/03/2021