Aktualności

ikona kalendarza 02/09/2021

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Przedszkola Nr 18  zaprasza na zebranie organizacyjne z nauczycielami poszczególnych grup.

GRUPA II   Środa- 08.09.2021r. godz. 15.30

GRUPA III  Czwartek- 09.09.2021r. godz. 15.30

GRUPA IV   Wtorek- 07.09.2021r.   godz. 15.30

GRUPA V   Piątek - 10.09.2021r.   godz. 15.30

Z uwagi na trwający czas epidemiczny i reżim sanitarny zebrania odbędą się na tarasie przedszkola bez udziału dzieci.

ikona kalendarza 01/09/2021

Dzieci 6-cio letnie ( z rocznika 2015) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i będą realizowały program zgodny z podstawą programową dla dzieci 6-cio letnich opracowany przez MEiN

ikona kalendarza 01/09/2021

W związku z licznymi prośbami rodziców dotyczącymi godzin pracy placówki, informujemy o przedłużeniu godzin pracy do godziny 16.30

ikona kalendarza 15/08/2021

Dyrektor Przedszkola nr 18 zaprasza rodziców na zebranie informacyjne w dniu 24.08.2021 o godzinie 15.30.

Z uwagi na trwający czas epidemiczny i reżim sanitarny zebranie odbędzie się na tarasie przedszkola bez udziału dzieci.

Serdecznie zapraszamy.

Prosimy również o wydrukowanie i wypełnienie KARTY DZIECKA, którą należy dostarczyć do przedszkola do końca sierpnia.

Druki do wypełnienia znajdują się w galerii zdjęć.

ikona kalendarza 11/08/2021

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r. , po akceptacji Urzędu Miasta Gdyni wzrosły ceny posiłków i wynoszą: śniadanie: 2,25 zł obiad: 3,75 zł podwieczorek: 1,50 zł, zatem koszt 2 posiłków (śniadanie, obiad) to 6 zł, 2 posiłków (obiad, podwieczorek) - 5,25 zł, 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7,50 zł Opłaty za edukację przedszkolną (godziny pobytu) nie zmieniły się - nadal pobyt 5 godzinny jest bezpłatny, koszt każdej rozpoczętej godziny ( ponad 5 godzin) wynosi 1 zł. Odpłatność rozliczana jest elektronicznie. Obecność w przedszkolu i godziny pobytu dziecka są ewidencjonowane za pomocą czytnika umieszczonego przy wejściu głównym. i tzw Karty Mieszkańca , którą dysponują Rodzice. Przypominamy Rodzicom dzieci debiutujących w przedszkolu o konieczności wystąpienia o tzw Kartę Mieszkańca. Szczegóły na stronie internetowej: www.gdynia.pl w zakładce: Karta Mieszkańca (u góry, po prawej stronie.) Prosimy nie denerwować się, jeżeli nie posiadacie jeszcze Państwo karty. We wrześniu, poradzimy sobie bez niej. Będziemy po prostu zapisywać godziny przyjścia i odebrania dziecka z przedszkola.

Informacje dotyczące opłat za przedszkole:

1. Termin wpłat na rachunki bankowe przedszkola - do 15 każdego miesiąca
2. Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu można uzyskać telefonicznie od Intendenta i Wicedyrektora
3. Numery rachunków:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 54 1440 1026 0000 0000 1252 9414

Opłata za wyżywienie: 66 1440 1026 0000 0000 1252 9392

4. Wyżywienie naliczane jest "z góry" - za cały miesiąc (liczba dni x koszt posiłków).
Wyżywienie "nie wykorzystane" z powodu nieobecności dziecka odliczenie jest w następnym miesiącu.
5. Pobyt (koszt godzin pobytu dziecka w przedszkolu) rozliczamy jest "z dołu", po upływie miesiąca.
6. Dzieci 6 letnie (z rocznika 2015) ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej nie płacą za pobyt a jedynie za wyżywienie.

ikona kalendarza 10/08/2021

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W POSZCZEGOLNYCH GRUPACH PRACUJĄ:

GRUPA I:

mgr Helena Bielicka - nauczyciel

mgr Monika Domańska-Ożga - dyrektor

mgr Marzena Szczygielska - wicedyrektor

Maria Wyczyńska - pomoc nauczyciela

Anna Tomasiewicz - pracownik obsługi

GRUPA II:

mgr Barbara Ostrowska - nauczyciel

mgr Joanna Sobisz - nauczyciel

Kinga Trzeciak - pracownik obsługi

GRUPA III:

mgr Małgorzata Śliwecka - nauczyciel

mgr Barbara Biadała - nauczyciel

Beata Strychacka - pracownik obsługi

GRUPA IV:

mgr Urszula Semianów - nauczyciel

mgr Dorota Gmyrek - nauczyciel

Anna Milewska - pracownik obsługi

GRUPA V:

mgr Katarzyna Malczewska - nauczyciel

Alicja Rogowska - nauczyciel

Alicja Michałowska - pracownik obsługi

WYPRAWKA DLA DZIECI Z GR I : - obuwie zmienne - zapasowe ubranka (rajstopy, majtki, koszulki) - pościel o wymiarach 160cm x 200cm - piżama - jasiek - chusteczki jednorazowe Pozostałe grupy po uzgodnieniu z nauczycielem.

ikona kalendarza 07/06/2021

Prosimy rodziców dzieci, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2021 oraz rodziców, którzy chcą zmienić informację dotyczącą wyżywienia dziecka o wypełnienie i odesłanie ankiety na adres przedszkola.

https://pc66.miasto.gdynia.pl:8080/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox...

 

 

W razie wystąpienia problemów z otwieraniem linku prosimy pobrać zdjęcie dokumentu z galerii zdjęć.

ikona kalendarza 07/06/2021

Przypominamy rodzicom dzieci, które rozpoczynają edukację o założenie karty mieszkańca Gdyni.

ikona kalendarza 01/06/2021

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 18

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                    
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 18, ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia, tel  58 625 02 17
 2. Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1C).                                                                                                                                                            
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: 
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.   

        5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

        6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

        7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .

        8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

        9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:                       

 • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

      10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

      11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                         

      12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe przedszkola

Przedszkole nr 18, ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia, tel  58 625 02 17

Strony