Aktualności

ikona kalendarza 31/01/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2023-2024
 

3 marca 2023 r. opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca - o godz. 12.00 w tym dniu aktywowana zostanie  strona, na której będzie prowadzona.

 

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

 29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?

 

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),

      6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu 

      oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego

      dziecka wspólnie z jego rodzicem,

      7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

      z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.

      z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

 

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

a)    kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką 

        wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania
        o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 c)    urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę 

        podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)   a)     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

      b)     zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

      c)     zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie

              dziennym,

      d)     oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności

         gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

ikona kalendarza 04/01/2023

30 STYCZNIA O GODZINIE 12.30  ODBĘDZIE SIĘ

BAL KARNAWAŁOWY, NA KTÓRY ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI.

Bal poprowadzą aktorzy  z teatru CoNieco.

Będą tańce z układami, scenki teatralne, konkursy i inne atrakcje (iluzje, zagadki).

ikona kalendarza 23/12/2022

SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT

 PEŁNYCH  RODZINNEGO CIEPŁA I MIŁOŚCI

ŻYCZĄ

DYREKTOR

 I WSZYSCY PRACOWNICY

 PRZEDSZKOLA NR 18

ikona kalendarza 29/11/2022

DRODZY RODZICE

Zgodnie z tradycją ubiegłych lat dnia 15 grudnia (czwartek),  odbędzie się w naszym przedszkolu  WIGILIA z udziałem wszystkich dzieci i pracowników.

Spotkanie uświetnią występy przedszkolaków. Wspólnie zaśpiewamy tradycyjne kolędy, usłyszymy o historii Bożego Narodzenia, złożymy sobie życzenia i zjemy uroczysty obiad.

Prosimy, aby zgodnie z tradycją dzieci ubrane były odświętnie. 

ikona kalendarza 29/11/2022

DDRODZY RODZICE

W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2022 roku, w naszym przedszkolu odbywa się KIERMASZ ŚWIĄTECZNY.

 Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa  do wsparcia inicjatywy Rady Rodziców. Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na zakup  mobilnego monitora interaktywnego. Sprawy finansowe rozliczać będzie  skarbnik Rady Rodziców.

Serdecznie dziękujemy za każdą okazaną  pomoc.

ikona kalendarza 02/09/2022

Przedszkole nr 18 w Gdyni, na podstawie udzielonej organowi prowadzącemu dotacji celowej z budżetu Państwa przez wojewodę, uzyskało dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Przedszkole podejmie współpracę z najbliższą  biblioteką publiczną. Zorganizujemy  w czasie roku szkolnego wydarzenia promujące czytelnictwo, uwzględniając tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci. Poza tym zorganizujemy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówki.

ikona kalendarza 30/08/2022

Drodzy Rodzice!

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami (opiekunami), które odbędą się w dniach:

 

- 07.09.2022 r. (środa) - grupy 1, 2 i 5, godz. 16:00;

- 08.09.2022 r. (czwartek) - grupy 3 i 4,godz. 16:00.

Serdecznie zapraszają:

Dyrektor i Nauczyciele 

ikona kalendarza 02/08/2022

Listy odpłatności za przedszkole znajdują się na stronie w zakładce GALERIA

ikona kalendarza 21/06/2022

Szanowni Państwo!

W piątek (24.06.2022 r.) odbędzie się w naszym przedszkolu wystawa prac malarskich dzieci z grupy 3 "Małe, wielkie dzieła".

Wernisaż jest zwieńczeniem projektu plastycznego realizowanego w ciągu całego roku szkolnego.

Prace dzieci będą wystawione na tarasie przedszkola, będzie można je oglądać od godz. 9:00, a od godz. 14:00 - możliwy jest zakup wybranych obrazów.

O cenie decyduje nabywca.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży prac, będą rozdysponowane na potrzeby grupy i przedszkola po wspólnych ustaleniach z dziećmi.

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Śliwecka

Barbara Biadała

Weronika Cieśla

Strony