Aktualności

ikona kalendarza 07/06/2021

Prosimy rodziców dzieci, które rozpoczną edukację w naszym przedszkolu od września 2021 oraz rodziców, którzy chcą zmienić informację dotyczącą wyżywienia dziecka o wypełnienie i odesłanie ankiety na adres przedszkola.

https://pc66.miasto.gdynia.pl:8080/webmail/?_task=mail&_action=get&_mbox...

 

 

W razie wystąpienia problemów z otwieraniem linku prosimy pobrać zdjęcie dokumentu z galerii zdjęć.

ikona kalendarza 07/06/2021

Przypominamy rodzicom dzieci, które rozpoczynają edukację o założenie karty mieszkańca Gdyni.

ikona kalendarza 01/06/2021

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 18

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                    
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 18, ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia, tel  58 625 02 17
 2. Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1C).                                                                                                                                                            
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: 
 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.   

        5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

        6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

        7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .

        8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.

        9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:                       

 • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).

      10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.

      11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.                         

      12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe przedszkola

Przedszkole nr 18, ul. Krawiecka 35, 81-178 Gdynia, tel  58 625 02 17

ikona kalendarza 24/05/2021

W związku z organizacją pracy w miesiącu sierpniu, prosimy o zgłaszanie dzieci, które będą uczęszczały w tym czasie do przedszkola.

ikona kalendarza 24/05/2021

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, Dzień Dziecka w naszym przedszkolu odbędzie się w poszczególnych grupach. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

ikona kalendarza 07/04/2021

UWAGA !

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Do 12.kwietnia

Składają  POTWIERDZENIE WOLI w postaci pisemnego oświadczenia.

Wypełniony druk należy odesłać na stronę przedszkola: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl

Druk do wypełnienia znajduje się w linku :

https://gdynia.formico.pl/formico-parents/files!downloadInstruction.acti...

ikona kalendarza 26/03/2021

W czasie zamknięcia placówki od 29.09.2021 do 09.04.2021 spowodowanego ogłoszeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 25.03.2021, informuję,że przedszkole zapewnia opiekę dziecku, którego jeden z rodziców pracuje przy zwalczaniu COVID-19.  

Druk do wypełnienia jest do odbioru w przedszkolu.   

ikona kalendarza 05/03/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o dostarczenie wydrukowanych kart zgłoszeń dziecka wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w zaklejonej kopercie i przekazanie jej do przedszkola. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji dokumentów skontaktuje się telefonicznie z Państwem. 

ikona kalendarza 02/03/2021

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 18 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 35

 e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci do szkoły/przedszkola. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c; art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 149 i nast.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora, Organ prowadzący oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły/przedszkola lub na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej.

8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

9. Posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

10. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 

Strony