Aktualności

ikona kalendarza 31/01/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku. Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ruszy 6 maja, natomiast do klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych 25 marca 2020 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do gdyńskich placówek oświatowych

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 2 marca 2020 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu nr 1900/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 2020 r.

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp.

Rodzaj czynności

Temin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (www.gdynia.pl/rekrutacja)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

2 marca 2020 r.
o godz. 12:00
 

X

       
 X
 

 

 maja 2020 r.o godz. 12:00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.
od godz. 12:00
do 16 marca 2020 r.
do godz. 16:00

od 18 maja 2020 r.
od godz. 12:00
do 22 maja 2020 r.
do godz. 16:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

25 marca 2020 r.
o godz. 15:00

28 maja 2020 r.
o godz. 15:00

4

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat zostal zakwalifikowany

do 31 marca 2020 r. do godz. 17:00

do 2 czerwca 2020 r. do godz. 17:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.
o godz. 15:00

5 czerwca 2020 r.
o godz. 15:00

6

Opublikowanie w systemie rekturacyjnym wykazku wolnych miejsc

X

31 sierpnia 2020 r.
o godz. 15:00

2. Kryteria określone przez organ prowadzący (samorządowe) brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się – 55 pkt. (kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej);
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym – 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 8 pkt. (kryterium dotyczy tylko przedszkoli);
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 2 pkt.            
 
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są:
      
Ad. 1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
Ad. 3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenieo kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
Ad. 4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
Ad. 5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
Ad. 6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem

ikona kalendarza 22/12/2019

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 

życzą 

Dyrekcja oraz Pracownicy 

Przedszkola nr 18

w Gdyni

ikona kalendarza 08/11/2019

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Polskie abecadło"

 

1. ORGANIZATOR:

           Przedszkole nr 18 w Gdyni

2. CELE KONKURSU

      Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o Polsce
 • zaangażowanie rodziców w kształtowanie postaw patriotycznych dzieci
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci
 • promowanie uzdolnień artystycznych dzieci
 • poznawanie przez dzieci różnorodnych form i technik plastycznych

3.   UCZESTNICY

    Konkurs kierowany jest do dzieci i ich rodziców

4.  PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej – praca inspirowana Polską - prezentująca hasło na dowolna literę alfabetu np –„B, jak Bałtyk”,  „G, jak góry”, „G, jak Gdynia”,   W, jak Warszawa,
 • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 (297 - 210 mm)  lub  A3 (297 x 420 mm)
 • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane
 • praca powinna być wykonana wspólnie przez rodzica i dziecko
 • praca plastyczna powinna być podpisana.

5.  CZAS TRWANIA  KONKURSU

Prace konkursowe należy składać w przedszkolu do dnia 22 listopada   2019 r.

6.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa
 • podczas oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: 
  • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
  • kreatywność w ujęciu tematu,
  • walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, technika wykonania
 • komisja przyzna nagrody i wyróżnienia
 • wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy,
 • ogłoszenie wyników nastąpi: 27.11.2019 r.
ikona kalendarza 18/09/2019

W nawiązaniu do ustaleń z zebrania ogólnego w dniu 10.09.2019 r. przekazujemy informacje od wybranego przez Państwa ubezpieczyciela – firmy AVIVA.

Zainteresowanych rodziców prosimy o możliwie szybkie wypełnienie formularzy, gdyż ubezpieczenie obowiązuje od 01.09.2019 r.

link do formularza elektronicznego:

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

 

W celu zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka należy

Zawarcie ubezpieczenia grupowego:

1.Klikamy w poniższy link (szczegóły oferty).

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E76CC5EF6D0A6EB8C39F0C349B741F4CB22...

2. Wybieramy atrakcyjny pakiet.

3. Uzupełniamy dane rodzica i dziecka (tu znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia).
4. Opłacamy składkę (na moja aviva).
5. Pobieramy certyfikat ubezpieczenia.

W razie pytań służę pomocą.

Z wyrazami szacunku
agent aviva nr, 314148
Maciej Angielczyk

Tel. 607769976

 

 

ikona kalendarza 04/09/2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW

NA ZEBRANIE W DNIU 10 WRZEŚNIA 2019 r. O GODZINIE 16.00.

PO CZĘSCI OGÓLNEJ ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA

Z WYCHOWAWCZYNIAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

ikona kalendarza 29/08/2019

    Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1270/19/VIII/0 od dnia  1 września 2019 r. wzrasta cena wyżywienia.

Oplata za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), wynosić będzie:  6, 50 zł

2 posiłki (śniadanie, obiad) – 5,20 zł

2 posiłki (obiad, podwieczorek) – 4,55 zł

1 posiłek (obiad) – 3,25 zł

1 posiłek – podwieczorek – 1,30 zł

1 posiłek śniadanie – 1,95 zł

W związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu we wrześniu (do 15 .09.2019 , czyli „z góry”)  będziemy pobierali  od Państwa wyłącznie opłatę za  wyżywienie dziecka. Godziny pobytu dziecka rozliczymy w następnym miesiącu  - październiku 2019 r.

Przypominamy też  o konieczności wyrobienia tzw. Karty Mieszkańca -  szczegóły w komunikacie z maja 2019 r.

W uzupełnieniu ww komunikatu dodajemy:

Rodzic (opiekun) samodzielnie usprawiedliwia (zaznacza) nieobecność swojego dziecka.

Jeśli tego nie zrobi, to system rozpoznaje  taką sytuację, jako  obecność w przedszkolu z brakiem rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola i nalicza max. czas pobytu, tzn. od godz. 6.00 – 17.00.

ikona kalendarza 30/05/2019

Szanowni Rodzice, w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu należy wyrobić "Kartę Mieszkańca".

Osoby upoważnione do odbioru dziecka proszę samemu wpisywać do systemu.

UWAGA: RODZICE RÓWNIEŻ WPISUJĄ SIĘ JAKO OSOBY UPOWAŻNIONE W SYSTEMIE KARTA MIESZKAŃCA!!!

Jak to zrobić?

 1. Proszę wejść na stronę http://gdynia.pl;
   
 2. Wybrać zakładkę "Karta Mieszkańca";
   
 3. Po prawej stronie wybrać "Logowanie";
   
 4. Jeżeli jesteś po raz pierwszy należy "Założyć konto", w innym przypadku należy wybrać opcje "Zaloguj się";
   
 5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka;
   
 6. W panelu „Moje dane” wybrać zakładkę „Przedszkole”;
   
 7. W zakładce „Dodaj nowe upoważnienie” proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka podając numer "Karty Mieszkańca" (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku);

Instrukcja video:  https://youtu.be/-mNODTv5A-E 

W przypadku, gdy Rodzice lub upoważnione osoby do odbioru dziecka nie mogą wyrobić "Karty Mieszkańca" prosimy o kontakt z dyrektorem Przedszkola nr 18.

OD DNIA 1 CZERWCA 2019 r. WPROWADZAMY SYSTEM DO NALICZEŃ ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

ikona kalendarza 30/05/2019

Szanowni Rodzice, w Przedszkolu nr 18 w Gdyni od 1 czerwca, 2019 r.  wprowadzamy elektroniczną ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Do ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, służyć będzie  czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym imieniem i nazwiskiem ("Karta Mieszkańca", "Karta Przedszkola");
   
 2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni;
   
 3. Rodzic /opiekun prawny przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w holu, przy wejściu do przedszkola;
   
 4. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka;
   
 5. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie ewidencji pobytu w formie w papierowej - w „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu”, przez nauczyciela prowadzącego grupę;
   
 6. System kwalifikuje „rejestrację” w godz. 6.00-11.00 jako wejście do przedszkola, a po godz. 11.00 jako wyjście z przedszkola.  Przykładowo: Rodzic, ze względu na wizytę u lekarza,  przyprowadził dziecko o godz. 11.05 - system rozpozna ten fakt, jako „odbiór” z przedszkola;
   
 7. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola, tj do godz. 17.00;
   
 8. W przypadku gdy, karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola tj od godz. 6.00;
   
 9. W sytuacji szczególnej np. brak karty,  zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej "Karty Mieszkańca" lub "Karty Przedszkola". Na czas oczekiwania na nową kartę rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek zgłoszenia godziny wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola nauczycielowi, który dokona zapisu w papierowym „Rejestrze pobytu dziecka w przedszkolu".

 

ikona kalendarza 27/05/2019

31 maj 2019 (piątek) - ogród przedszkolny - zabawy przy muzyce, konkursy zręcznościowe, konkursy plastyczne, nagrody, slodycze

3 czerwiec 2019 (poniedziałek) - wyczieczka autokarowa do LEMUR PARKU w Rumi

 • wyjazd dzieci z przedszkola ok. godz. 8:00 powrót do przedszkola ok. 13:00
 • w programie: część edukacyjna - spacer z przewodnikiem po parku (rozwój życia na naszej planecie, eksponaty dinozaurów, zwyczaje ludzi w dawnych czasach, wizyta w grodzie rycerskim, wizyta w zoo, spotkanie z lemurami, królikami, surykatkami)
 • część rozrywkowa - labirynt, strefa ogromnych klocków, dmuchańce, trampoliny

Autokary i wstęp do Parku zostaną opłacone ze skladek Rodziców . Każde dziecko otrzyma suchy prowiant (bułka z serem, soczek w kartoniku, dostępna będzie również woda. Po powrocie do przedszkola: zupa pulpetoa i banan

Strony