Koncepcja Pracy

(...) Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i
umiejętności lecz przede wszystkim uszlachetnianie serc i dusz (...)

Stanisław Konarski

 

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby rodziców i dzieci. Zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, oferuje opiekę i edukację. Przygotowuje dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarza każdemu dziecku warunki do wszechstronnego  rozwoju, do zdobywania wiedzy,  umiejętności i sprawności, które pozwolą mu  sprostać wymaganiom stawianym w szkole.

Naszym celem jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata i ludzi oraz rozwijanie ich wrażliwości i empatii. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasi nauczyciele cenią w dzieciach myślenie twórcze, nagradzają inicjatywę, dociekliwość i zadawanie pytań, wspierają dzieci w niepowodzeniach oraz wskazują możliwości.

Aby uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym było efektywne musi być atrakcyjne, dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Dlatego też nasze przedszkole organizuje dzieciom różnorodne sytuacje edukacyjne, diagnozuje potrzeby dzieci, przestrzega zasady indywidualizacji i podmiotowości wychowanka, stosuje zróżnicowane metody pracy.

Nasze działania pedagogiczne sprawiają, że dzieci w przedszkolu:

 • czują się bezpiecznie oraz uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach;
 • znają i stosują zasady postępowania w społeczności przedszkolnej, podejmują próby samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • zgodnie współdziałają, są koleżeńskie, życzliwe i empatyczne;
 • podejmują zabawy, które pozwalają im zaspokoić naturalną potrzebę ruchu oraz potrzebę badania i doświadczania rzeczywistości;
 • poznają świat społeczny, przyrodniczy i techniczny;
 • uczą się poszanowania zwierząt, roślin i środowiska;
 • wypowiadają się i wyrażają swoje emocje poprzez różne formy ekspresji (plastyczną, muzyczną, werbalną, ruchową i teatralną);
 • żywo reagują na losy bohaterów literatury dziecięcej, wypowiadają się, analizują i oceniają ich zachowania, zadają pytania;
 • są wrażliwe na waloryestetyczne otaczającego świata;
 • porównują, klasyfikują i przeliczają przedmioty;
 • interesują się czytaniem i pisaniem.

Warunkiem prawidłowej realizacji celów i zadań przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny - podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Tylko zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić mu właściwy rozwój. Dlatego rodzice są naszymi partnerami w procesie wychowania oraz współgospodarzami w kreowaniu rzeczywistości przedszkolnej.

Nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, o sukcesach i trudnościach ich dzieci, służą im radą i pomocą, uzgadniają z rodzicami sposoby wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, tworzą klimat wzajemnego zaufania i szacunku. Kadra pedagogiczna przedszkola jest zaangażowana w tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla  każdego wychowanka. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, chętnie poszukują nowych rozwiązań edukacyjnych.