Klauzula informacyjna Przedszkola nr 18 w Gdyni

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA

KLAUZULA INFORMACJYJNA OGÓLNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 18 w Gdyni,
adres do korespondencji: ul. Krawiecka 17, 81-178 Gdynia, e-mail: przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola nr 18 oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego

w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.

Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego

W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy
z zakresu ochrony danych osobowych.

Przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

Podstawa prawna:

-      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

-      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
Oznacza to, że działania podjęte przez przedszkola na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Działania podjęte przez placówkę na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego

w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym są uzasadnione prawnie

i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.