Klauzula informacyjna Przedszkola nr 18 w Gdyni

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 18, 81-178 Gdynia,
  ul. Krawiecka 35, tel. (058) 625 02 17
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Luiza Bukowska, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1 lit.C).                                                                                                                                                            
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola;
  • podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
  • szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego;
  • Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.
 5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 9. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:
  • sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej;
  • ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 10. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 11. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.
 12. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane kontaktowe Przedszkola:
Przedszkole nr 18, 81-178 Gdynia, ul. Krawiecka 35, tel. 58  625 02 17
Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu: Hanna Gągała - dyrektor Przedszkola nr 18

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);    
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).