Maj 2020

Przerwa wakacyjna

Uwaga Rodzice

Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta w Gdyni przerwy wakacyjne w gdyńskich przedszkolach odbędą się we wcześniej zaplanowanych terminach – w Przedszkolu nr 18 w miesiącu sierpniu 2020 r.

Przypominamy, że ze względu na wciąż trwający stan epidemii oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego nasza placówka może w miesiącu lipcu przyjąć 42 dzieci na czas powyżej 5 godzin i 12 dzieci na 5 godzin.
W związku z powyższym prosimy o deklarowanie drogą
e-mailową, w jakich dniach i na ile godzin Państwa dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej.
W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na miesiąc lipiec przedszkole będzie stosowało następujące kryteria:
• w pierwszej kolejności z usług przedszkola korzystać będą mogli pracownicy służb mundurowych,
• systemu ochrony zdrowia,
• pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Chęć zgłoszenia dziecka na miesiąc lipiec należy wyrazić do dnia 05.06.2020 r.
Jednocześnie informujemy, że wytyczne przeciwepidemiczne GIS nie pozwalają na to aby przedszkola przyjmowały dzieci z innych placówek.

Data wydarzenia: 
27/05/2020

Logopedia

Konsekwencje zakłóceń funkcji słuchowej

Rozumienie mowy jest uwarunkowane dobrym rozwojem funkcji słuchowej. Stąd też tak duże znaczenie przypisuje się jej doskonaleniu. Ćwiczenia słuchowe są jednym z zakresów działań wspomagających rozwój mowy dziecka. Mają różnorodny charakter, gdyż percepcja mowy wymaga wielu umiejętności, które dziecko osiąga stopniowo w trakcie rozwoju.
Otoczenie, zwłaszcza planowo organizowane, dostarcza wielu naturalnych okazji do ich doskonalenia. Jako etap przygotowawczy traktuje się koncentrację na dźwiękach niewerbalnych. Dziecko uczy się skupiać uwagę na wrażeniach słuchowych, uczy sie je analizować. Rozpoznaje czy dźwięk jest, czy go nie ma. Rozpoznaje jego cechy takie jak, natężenie, wysokość, długość, czy tez rytm ciągów dźwiękowych. Uczy się różnicować, to znaczy określać, czy słyszane dźwięki są takie same, czy różne. Następnie identyfikuje je, czyli wskazuje który spośród nich usłyszało. Nadaje im znaczenie. Te doświadczenia, spontaniczne i zdobywane w sposób nieświadomy, są pomocne w doskonaleniu odbioru dźwięków mowy. Rodzice mogą tutaj w sposób celowy pomagać w organizacji spostrzeżeń dziecka poprzez zwracanie jego uwagi na wrażenia słuchowe pochodzące z otoczenia oraz zachętę do ich identyfikacji, np.: głosy zwierząt, silnik samochodu lub warkot samolotu, odgłosy odbiegające z kuchni, itp. Mogą także organizować zabawy oparte na postrzeganiu cech dźwięków, np.: odtwarzanie liczby uderzeń, tworzenie układów z klocków odpowiadających wysokości lub długości sygnału: dźwięk długi, dźwięk krótki, krótki dźwięk wysoki lub długi dźwięk niski.
Ćwiczenia te pomagając w koncentracji na dźwiękach i ich cechach pomagają również w różnicowaniu takich cech wypowiedzi jak akcent, rytm, intonacja, tempo. W pracy z małym dzieckiem zawsze podkreśla się znaczenie zajęć rytmicznych, które służą między innymi właśnie doskonaleniu funkcji słuchowej, są więc ważne także ze względu na rozwój mowy. Ćwiczenia wykorzystujące bodźce niewerbalne są etapem wstępnym do ćwiczeń słuchu mownego.
Podstawą rozumienia mowy dźwiękowej, oprócz dobrze funkcjonującego słuchu fizjologicznego, jest słuch fonematyczny czyli umiejętność rozróżniania ,najmniejszych elementów składowych wyrazów, czyli fonemów (np. „a” od „o”, „s” od „sz”). Umiejętność ta umożliwia też rozróżnianie wyrazów, które zbudowane są z fonemów danego języka. Słuch fonematyczny jest także umiejętnością utożsamiania różnych wymówień głoski, np. głoska „l” bywa wymawiana głośniej, ciszej lub szeptem, głosem męskim lub żeńskim, bardziej lub mniej wyraziście.
Konsekwencje niedokształcenia lub zaburzenia słuchu fonematycznego są różne, zależne od stopnia nasilenia. Nieznaczne niedokształcenie przejawiające się trudnościami w rozróżnianiu pewnych opozycji powoduje brak stabilnych wzorców słuchowych głosek oraz wyrazów, a w efekcie trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnych brzmieniowo, różniących się jedną cechą dystynktywną np. głoska „b” w wyrazie „bułka” zostanie zamieniona na głoskę ”p” i wówczas powstanie wyraz o zupełnie innym znaczeniu - „półka. Najczęściej dotyczy to właśnie opozycji dźwięczna/ bezdźwięczna, opozycji miejsca artykulacji i stopnia zbliżenia narządów mowy, oraz pary ustna/ nosowa. Dziecko może więc nie wiedzieć czy usłyszało wyraz „domek” czy „Tomek”; „dama” czy „tama”; „nas” czy „nasz”, itp.
Pełna sprawność słuchu fonematycznego wymagana jest dla opanowania systemu fonologicznego. Produkcję fonemów wyprzedza bowiem ich percepcja. Brak stabilnych wzorców słuchowych głosek utrudnia tworzenie wzorców kinestetyczno - ruchowych. W efekcie dziecko może mieć kłopoty w opanowaniu poprawnej wymowy głosek nieróżnicowanych słuchowo. Może zastępować je innymi lub mylić je. Wzorce artykulacyjne powstają bowiem pod kontrolą słuchu fonematycznego.
Znaczne niedokształcenie słuchu fonematycznego utrudnia rozwój mowy dziecka i znacznie go opóźnia. Całkowity brak rozwoju słuchu mownego, którego wynikiem jest brak rozwoju mowy, występuje rzadko. Częstszym zjawiskiem jest zaburzenie mowy spowodowane częściową lub całkowitą utratą słuchu fonematycznego (afazja akustyczna)
Zaburzenia mowy mogą występować także wtedy, gdy dziecko przejawia deficyty w zakresie pamięci słuchowej. Nie jest w stanie utrzymać w pamięci kilku elementów odbieranych drogą słuchową, w konsekwencji ma znaczne problemy w powtórzeniu wszystkich składników wypowiedzi. Przejawia także trudności w rozumieniu mowy, gdyż istotne dla zrozumienia tekstu człony mogą nie zostać zapamiętane i w efekcie pominięte. Brak stabilnych wzorców słuchowych wyrazów pociąga za sobą niemożność wytworzenia ich poprawnych wzorców ruchowych. Utrudnione jest wówczas, a w wyjątkowo ciężkich przypadkach wręcz uniemożliwione wypowiadanie. Zamiast słowa „elementarz” powstaje „emelentarz", „lokomotywa” zamieniana jest na „lomokotywę”. Oprócz zmiany kolejności sylab lub głosek dziecko może je opuszczać lub dodawać.
Kłopoty z zachowaniem liczby i kolejności elementów w wyrazie często zaczynają niepokoić dopiero wtedy, gdy powodują kłopoty w słuchowej analizie i syntezie, która to jest podstawą w nauce czytania i pisania.
Na koniec propozycje ćwiczeń kształtujących pamięć słuchową, uwagę i koncentrację.
Zabawy wprowadzające sekwencje i rytmy:
• „głuchy telefon” (do tej zabawy wystarczą 2 osoby) - powiedz dziecku do ucha coś miłego, śmiesznego, nielogicznego, użyj fragmentu wierszyka, wyliczanki, rymowanki, zadaj zagadkę i poproś, by dokładnie powtórzyło to, co usłyszało, lub podało odpowiedź czy wypowiedziało dalszy ciąg do Twojego ucha;
• „numery” - ucz dziecko ważnych danych liczbowych – numerów telefonów do rodziców i dziadków, dat urodzin najbliższych członków rodziny, numerów alarmowych /od nich warto zacząć tego typu zabawy/. Dzięki wielu powtórzeniom dziecko zyska dwie nowe umiejętności – po pierwsze, w razie potrzeby będzie potrafiło podać ważne numery telefonów /np. w sytuacji zagubienia się/, po drugie dziecko wyćwiczy pamięć;
• „miś w teczce na wycieczce” - zaproponuj dziecku zabawę z misiem – zacznij od zdania: Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę........wymieniamy na zmianę z dzieckiem kolejne przedmioty, które mogły się znaleźć w teczce, pamiętając, by każdorazowo powtarzać całe zdanie:
a/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki
b/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki i wodę w butelce
c/ Pakował się miś na wycieczkę i zabrał w swoją teczkę: kanapki i wodę w butelce i chusteczki …...itd.
Zdanie od którego zaczniemy zabawę, może brzmieć również inaczej, np. Na stole w moje urodziny będzie.......itp.
Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej:
• „kolory” - spytaj dziecko, jaki kolor najbardziej lubi. Jego nazwa będzie umownym znakiem, na który dziecko będzie reagowało w ustalony sposób, ilekroć ją usłyszy wśród wszystkich wymienianych przez nas kolorów. Stopniowo utrudniaj zadanie, dodając do kolorów rzeczowniki, np. zielona trawa, błękitne niebo itp.;
• „wymienianki”- wymieniaj w różnym tempie nazwy wszystkich części swojego ciała, jednocześnie je wskazując. Poproś, by dziecko wskazywało je na sobie. Pomyl się od czasu do czasu i mówiąc „nos” wskaż np. kolano;
• „hałasy” - posadź lub połóż dziecko na środku pomieszczenia. Poproś, by zamknęło oczy. Za pomocą różnych przedmiotów z otoczenia wytwarzaj różne odgłosy. Dziecko powinno wskazać ręką, z której strony dany hałas odchodzi, i spróbować określić jego źródło;
• „muzykanci” - wystukaj, wytup, wyklaskaj dziecku krótki rytm lub melodyjkę i poproś, by powtórzyło je najdokładniej jak potrafi
• „obrazki” - poproś by dziecko przypatrywało się uważnie przez 25-30 sekund jakiejś ilustracji ( np. z książeczki lub z gazetki dla dzieci). Potem schowaj obrazek i zadaj dziecku jak najwięcej pytań na jego temat. Za każdą poprawną odpowiedź dziecko otrzyma punkt.
• „słowa i słówka” - wyrecytuj dziecku wierszyk : Każda mądra sówka zapamięta mądre słówka......, następnie wymień co najmniej cztery słowa, które dziecko powinno powtórzyć w takiej samej kolejności wraz z treścią wierszyka na początku. Najprostsze zadania zawierają wyrazy z tej samej kategorii, np. zwierząt, przyborów do mycia lub zaczynające się od tej samej głoski. Najtrudniejsze ciągi złożone są ze słów niepowiązanych ze sobą w żaden sposób i mających na początku różne głoski.
Zadania ćwiczące jednocześnie kilka sfer /pamięć, uwagę i koncentrację/
• „słyszę-widzę” - opisuj dziecku konkretny przedmiot w Waszym najbliższym otoczeniu /wymieniając jak najwięcej jego cech/. Dziecko po odgadnięciu przedmiotu powinno wypowiedzieć jego nazwę i ponownie opisać wszystkie wymienione przez nas cechy;
• „A-Ż” - zachęć dziecko, by pobawiło się słowami. Formułuj zdania typu:
a/ wymień wszystkie przedmioty w pokoju, których nazwa zaczyna się od głoski.....;
b/ wymień wszystkie przedmioty, które są większe niż krzesło przy stole
c/ wymień wszystkie przedmioty, które leżą w pokoju, ale nie leżą na podłodze
d/ podaj wyraz, którego pierwsza głoska jest ostatnią głoską wyrazu poprzedniego

Pracujmy z dzieckiem systematycznie i wykorzystujmy sytuacje codzienne. Pozwólmy, by dziecko miało okazję zaprezentować swoje umiejętności: śpiewając, recytując, rysując. Chwalmy je za postępy i efekty. Cieszmy się razem z dzieckiem z efektów jego pracy.

Elżbieta Mudlaf-Krupok

Data wydarzenia: 
23/05/2020

J.angielski - propozycje działań z dziećmi.

DEAR PARENTS/Drodzy Rodzice,

kolejna porcja słówek, wyrażeń, piosenek dla dzieci.

On the farm – na farmie
Vocabulary:
a horse- koń
a cow- krowa
a sheep- owca
a goat- koza
a pig- świnka
a donkey- osioł
a duck- kaczka
a hen- kura
a rooster- kogut
a chick- kurczak
a dog- pies
a cat- kot

Opisywanie zwierząt (dla starszaków)
A horse is big. A horse is brown. A horse can run very fast.
Koń jest duży. Koń jest brązowy. Koń potrafi bardzo szybko biegać.
A cow is big. A cow is black and white. A cow likes grass.
Krowa jest duża. Krowa jest czarno-biała. Krowa lubi trawę.
A cat is small. A cat is grey. A cat can climb the tree.
Kot jest mały. Kot jest szary. Kot potrafi wspinać się na drzewo.

Song- piosenka (nr.45)
Listen to the animal, animal, animal,
Listen to the animal. Here is the sound.
Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet (x2)
Is it a bird? A bird? A bird?
Yes, it’s a bird. Yes, it is.
Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet.
Yes, it’s a bird. A bird. A bird.

Listen to the animal….
(cat verse- meow)

Listen to the animal….
(donkey verse- heehaw)

Listen to the animal….
(duck verse- quack)

Piosenka Old MacDonald had a farm
Old MacDonald had a farm,
And on that farm he had some ducks,
With a quack, quack here.
And a quack, quack there.
Here a quack, there a quack,
Everywhere quack, quack,
Old MacDonald had a farm,

Piosenka o kotku https://www.youtube.com/watch?v=3qSqbTZ4YNw
Piosenka o farmie https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg
Piosenka https://www.youtube.com/watch?v=r0bcNQJXb6s
Piosenka Old MacDonald https://www.youtube.com/watch?v=z26DWJKwBHU

Propozycje zabaw dla dzieci znajdują się w galerii.

Data wydarzenia: 
19/05/2020

Informacja dot. pracy przedszkola od 18 maja 2020 r.

Wszystkie dzieci, których Rodzice wyrazili potrzebę zapewnienia im opieki od 18 maja 2020 r. zostały zakwalifikowane do przedszkola.
Podstawowe informacje dot. funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii:
Przedszkole pracuje w godz. 6.00 - 16.00.
Dzieci będą miały zapewnione posiłki.
Rodzice i dzieci wchodząc na teren przedszkola (do przedsionka) muszą mieć zasłonięte usta i nos.
W przedsionku znajduje się 1 rodzic i 1 dziecko lub rodzeństwo.
Po pomiarze temperatury dzieci będą mogły "maseczki" ściągnąć.
Woźne pomogą dzieciom rozebrać się i zaprowadzą je do odpowiednich grup.
Grupy nie będą się stykać ze sobą.
Wprowadzamy całkowity zakaz przynoszenia z domu zabawek, napojów i posiłków.
W przedsionku przedszkola nie mogą znajdować się wózki, rowerki, hulajnogi.
Cała treść "Procedury dot. zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby spowodowanej wirusem COVID - 19" będzie do Państwa informacji na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola.
W dniu 18 maja 2020 r. (rano) proszę przynieść do przedszkola i przekazać osobie "odbierającej" od Państwa dziecko podpisany komplet oświadczeń i zobowiązań + Kwalifikacyjną ankietę epidemiologiczną.
Ww dokumenty znajduję się w galerii.

Data wydarzenia: 
14/05/2020

Otwieranie przedszkoli - List do Rodziców + Ankieta.

Prosimy o zapoznanie się z listem do Państwa i wypełnienie ankiety. Z uwagi na konieczność "opracowania" danych z ankiety do jutra prosimy o wypełnienie jej i przesłanie na adres przedszkola lub na skrzynki poszczególnych grup, do końca dzisiejszego dnia, bądź do rana dnia jutrzejszego.

Ankieta znajduje się w galerii zdjęć.

Szanowni Państwo,

Od momentu podjęcia przez rząd decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli z dniem 6 maja, dla Samorządu Gdyni priorytetem było właściwe zdiagnozowanie potrzeby tego otwarcia wśród rodziców oraz uzyskanie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. Początkowe, ogólne rekomendacje, nie były bowiem wystarczające,by podjąć decyzję, w której stawką jest bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin, a także pracowników placówek.

Chęć skorzystania z usług żłobków i przedszkoli od 6 maja wyraziło w Gdyni zaledwie 15 % rodziców. W późniejszych dniach pojawiły się również wytyczne MZ i GIS, które pozwoliły nam niezwłocznie przystąpić do przygotowania bezpiecznych procedur otwarcia, by sprostać oczekiwaniom tych rodziców, którzy z różnych względów nie mogą już dłużej zapewniać opieki w warunkach domowych.

Wytężona praca i zaangażowanie przez nas ekspertów różnych dziedzin pozwoliły–w poczuciu pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci –wypracować rozwiązania, które zaczęliśmy już wdrażać. Umożliwia to uruchomienie działalności żłobków i przedszkoli publicznych już od najbliższego poniedziałku, 18 maja.

 Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty naszych placówek,należy mieć jednak na uwadze zmiany, jakie nastąpią w ich funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych, narzuconą przez Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczenie liczebności grup –do 12-14 dzieci, co oznacza,że będą one działały w znacznie ograniczonym zakresie. Dodatkowo obowiązywać będą nowe procedury dotyczące sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, zasad dezynfekcji rąk i pomieszczeń, stosowania środków ochrony osobistej, zasad korzystania z placów zabaw, zmianowości grup, obowiązkowego pomiaru temperaturyczy sposobu postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

Decyzja o rozpoczęciu działalności żłobków i przedszkoli po wdrożeniu szeregu nowych procedur i wyposażeniu w dodatkowy sprzęt ochronny jest efektem rozważnego podejścia Samorządu Gdyni do systemu opieki nad dziećmi, ale ostateczna –o skorzystaniu z usług–leży po Państwa stronie–Rodziców i Opiekunów najmłodszych gdynian. Z pewnością musi być podjęta z uwzględnieniem pewnego ryzyka. Z wielką troską i odpowiedzialnością wypracowywano nowe zasady, ale obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie może pozwolić nam zagwarantować, że w placówkach nie wystąpią zachorowania na Covid-19.Nawet najbardziej restrykcyjne zasady w żadnym stopniu nie pozwolą ograniczać, czy też rejestrować aktywności dzieci i ich rodzin w czasie wykraczającym poza obecność w żłobku i przedszkolu, a to właśnie aktywność poza placówką, liczba spotykanych osób, czy odwiedzane miejsca mogą powodować zachorowania wśród innych członków grupy żłobkowej lub przedszkolnej.

Pragniemy także zwrócić uwagę na konieczność przygotowania dzieci do powrotu do żłobków i przedszkoli, które będą działać w zupełnie nowych warunkach. Wytyczne GIS oraz wypracowane dla dobra i bezpieczeństwa dzieci procedury mogą powodować dodatkowy stres i konieczność adaptacji do nowych warunków. Czynnikiem stresującym może być na przykład trafienie do grupy z nowymi dziećmi czy przydzielenie innego opiekuna, który w ubraniu ochronnym możepo prostu wzbudzać niepokój. Przygotowując zatem siebie i dziecko do powrotu, warto z nim porozmawiać, na przykład korzystając z materiałów opracowanych przez UNICEF:

Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, którzy zdecydują się na pozostanie z nimi w domu, do 24 maja nadal będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, a osoby które zdecydują się nie korzystać z usług żłobków, do 30 czerwca będą zwolnione z opłaty.

Chęć zgłoszenia dziecka do żłobka lub przedszkola należy wyrazić do dnia13 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe procedury postępowania znajdą Państwo nastronach internetowych poszczególnych jednostek. Samo zgłoszenie nie daje jednak gwarancji możliwości skorzystania z usług żłobka lub przedszkola od 18 maja. Zgodnie z wytycznymi krajowymi, w pierwszej kolejności z usług korzystać będą mogli m.in. pracownicy służb mundurowych, systemu ochrony zdrowia, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a dostępność dla innych osób będzie uzależniona od liczby wolnych miejsc uruchomionych zgodnie z nowymi wytycznymi określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pragniemy Państwa –z pełną odpowiedzialnością –zapewnić, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby chronić zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone obostrzenia mogą sprawiać wiele trudności. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się stawić im czoła.

Życzymy dużo zdrowia!

Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Miasta Gdyni

Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych

Dyrektorzy Żłobków Publicznych

Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdynia

Pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia

Data wydarzenia: 
12/05/2020

Ankieta

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 • Nazwisko i imię dziecka.................................................................
 • Grupa do, której uczęszcza dziecko....................
 • Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki w przedszkolu .............w Gdyni w czasie stanu epidemicznego od 18 maja 2020 r.?.....................................
 • W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?.............................

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa UODO, Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania stanuepidemicznego.Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie -do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2, ustalając kolejności przyjęć stosuje się następujące kryteria

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA

 • Oboje rodziców pracują -wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem* ..........
 • Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego...........................................................................................
 • Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego.............................................................................................
 • Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
 1.  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...........
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..............
 3. w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizując zadania związane zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* .........

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria:

DODATKOWE KRYTERIA

 • Wielodzietność rodziny (troje dzieci lub więcej).....................
 • Niepełnosprawność rodzica, rodziców lub rodzeństwa.............................
Data wydarzenia: 
12/05/2020

Strony