Rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny - procedura odwoławcza.

Zgodnie z art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 ustawy Prawo oświatowe procedura odwoławcza, dla Rodziców, których dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola rozpoczyna się od 9 kwietnia 2020 r i będzie prowadzona w formie elektronicznej.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, Rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia Rodzica.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Data wydarzenia: 
29/03/2020